VÅRA SMIDESMÖBLERS PRODUKTIONSPROCESS OCH CERTIFIERINGAR

VÅRA SOMMARMÖBLER I SMIDE - DERAS TILLVERKNINGSPROCESS MM

Nedan får du som vill sätta dig in i våra smidesmöblers produktion mer information om hur processen går till, vilka olika steg den innehåller och vilka olika certifieringar som våra möbler och tillverkare arbetar under.

Stålet

Vi använder kolstål - det är en typ av stållegering som huvudsakligen består av järn och kol, med spår av andra element som mangan, kisel, svavel och fosfor. Kolstål är ett av de mest använda materialen inom tillverknings- och byggindustrin på grund av dess mångsidighet, styrka och överkomlighet. Här är några nyckelkarakteristika och egenskaper hos kolstål:

Kolhalt: Kolstål innehåller varierande nivåer av kol, vanligtvis från 0,05% till 2,0% efter vikt. Kolhalten påverkar stålets hårdhet, styrka och andra mekaniska egenskaper.

Styrka och hårdhet: Kolstål är känt för sin höga styrka och hårdhet, vilket gör det lämpligt för tillämpningar som kräver strukturell integritet och bärförmåga. Högre kolhalt resulterar generellt i ökad styrka och hårdhet.

Formbarhet och böjlighet: Kolstål kan lätt formas, bearbetas och maskinbearbetas genom processer som smide, valsning och svetsning. Det uppvisar god böjlighet, vilket tillåter det att deformeras utan att spricka under dragbelastning.

Svetsbarhet: Kolstål är svetsbart med olika svetstekniker, vilket gör det lämpligt för tillverknings- och byggapplikationer. Dock kan vissa försiktighetsåtgärder vara nödvändiga för att undvika svetsdefekter och bibehålla stålets mekaniska egenskaper.

Korrosionsbeständighet: Även om kolstål är känsligt för korrosion, särskilt i hårda miljöer eller när det exponeras för fukt och kemikalier, kan dess motstånd förbättras genom ytbehandlingar som målning, galvanisering eller applicering av skyddande beläggningar.

Varianter: Kolstål finns tillgängligt i olika betyg och typer, inklusive lågkolstål, mellankolstål och högkolstål. Varje betyg har specifika egenskaper och applikationer baserat på dess kolhalt och legeringselement.

Användningsområden: Kolstål används inom ett brett spektrum av branscher och tillämpningar, inklusive strukturella komponenter, maskindelar, fordonskomponenter, rörledningar, byggmaterial, verktyg, bestick och köksredskap.

Kolstål värderas för sin styrka, hållbarhet och kostnadseffektivitet, vilket gör det till ett föredraget val för många tekniska och tillverkningsändamål. Dock kan dess känslighet för korrosion i vissa miljöer kräva ytterligare skydd eller användning av alternativa material som rostfritt stål i korrosiva eller högtemperaturtillämpningar.

Vi använder endast stål producerat i EU.

Först använder vi elektroförzinkning, även känd som elektroplätering eller elektrolytisk förzinkning, en process för att belägga stål eller järn med ett tunt zinkskikt för att skydda den underliggande metallen mot korrosion. Detta innebär användning av en elektrolytcell för att lägga zink på ytan av stål- eller järnsubstratet. Här är en förenklad förklaring av elektroförzinkningsprocessen:

Ytförberedelse: Stål- eller järndelarna rengörs noggrant för att avlägsna föroreningar som smuts, fett, rost eller skala. Ytförberedelsen är avgörande för att säkerställa korrekt vidhäftning av zinkbeläggningen.

Elektrolytbad: De rengjorda delarna doppas i en elektrolytlösning som innehåller zinkjoner. Delarna fungerar som katod (negativ elektrod), medan en zinkanod (positiv elektrod) också placeras i lösningen.

Applicering av elektrisk ström: En direkt elektrisk ström appliceras på elektrolytbadet. När strömmen flödar migrerar zinkjonerna i elektrolyten mot de negativt laddade metallbitarna (katoden).

Zinkdeposition: När zinkjonerna når ytan på stål- eller järndelarna genomgår de en reduktion och avsätts som ett tunt lager av metallisk zink. Denna process bildar en enhetlig och vidhäftande zinkbeläggning på produkten.

Kontroll och efterbehandling: Tjockleken på zinkbeläggningen kan kontrolleras genom att justera varaktigheten och intensiteten på den elektriska strömmen. När önskad tjocklek uppnåtts tas de belagda delarna ut från elektrolytbadet, sköljs för att avlägsna överskott av elektrolyt och torkas sedan.

Den resulterande zinkbeläggningen erbjuder effektivt korrosionsskydd för stål- eller järnsubstratet. Zink fungerar som en offeranod, vilket innebär att den korroderar företrädesvis jämfört med det underliggande metallen, vilket skyddar den från oxidation och rostning.

Elektroförzinkning används vanligtvis inom olika branscher där korrosionsbeständighet är avgörande, såsom biltillverkning, byggande, vitvaror och elektriska komponenter. Det erbjuder fördelar som enhetlig beläggningstjocklek, utmärkt vidhäftning och möjligheten att belägga komplexa former och ytor. Dessutom är det en miljövänlig process jämfört med vissa andra beläggningsmetoder, eftersom den inte involverar användning av starka kemikalier eller lösningsmedel.

Sedan använder vi - Pulverlackering

Pulverlackering är en torr ytbehandlingsprocess som vanligtvis används för att applicera ett hållbart, skyddande ytskikt på olika material, vanligtvis metaller. Det innebär att ett fint pulver bestående av harts, pigment och andra tillsatser appliceras på en yta. Pulvret är elektrostatiskt laddat, vilket gör att det fäster vid det jordade föremålet. Efter appliceringen värms det belagda föremålet i en ugn, där pulvret smälter och bildar ett slätt, enhetligt och hållbart ytskikt.

Pulverlackering erbjuder flera fördelar jämfört med traditionell flytande målarfärg och andra ytbehandlingsmetoder:

Hållbarhet: Pulverlackering skapar ett hållbart ytskikt som är mer motståndskraftigt mot avflagning, repor, blekning och korrosion jämfört med flytande målarfärg. Detta gör det idealiskt för tillämpningar där det belagda föremålet kommer att utsättas för tuffa förhållanden eller frekvent användning.

Miljövänlighet: Pulverlackering är en miljövänlig ytbehandlingsmetod eftersom den inte innehåller lösningsmedel eller avger flyktiga organiska föreningar (VOC), vilka är skadliga för miljön och människors hälsa. Den producerar också mindre avfall eftersom överskott av pulver kan samlas in och återanvändas.

Mångsidighet: Pulverlackering kan appliceras på en bred variation av material, inklusive metaller (såsom stål, aluminium och gjutjärn), plast, trä och kompositer. Den finns tillgänglig i ett stort urval av färger, texturer och ytskikt, inklusive blanka, matta, metalliska, strukturerade och rynkiga ytor, vilket erbjuder designflexibilitet för olika tillämpningar.

Kostnadseffektivitet: Även om initiala utrustnings- och installationskostnader för pulverlackering kan vara högre jämfört med flytande målning, kan den totala kostnaden bli lägre på lång sikt på grund av minskat materialavfall, högre överföringseffektivitet och lägre arbetskostnader. Dessutom kan hållbarheten hos pulverlackering leda till längre hållbara ytskikt, vilket minskar behovet av frekvent ommålning eller underhåll.

Enhetlighet och konsekvens: Den elektrostatiska appliceringsprocessen för pulverlackering säkerställer en enhetlig och konsekvent beläggnings tjocklek, även på komplexa former och ytor. Detta resulterar i ett högkvalitativt ytskikt med minimala imperfektioner och ger ett professionellt utseende.

Snabbare produktionstid: Pulverlackering kräver vanligtvis färre appliceringssteg och torkningstider jämfört med flytande målning, vilket leder till snabbare produktionsturneringstider. Dessutom är härdningsprocessen för pulverlackering snabbare, vilket möjliggör snabbare hantering och förpackning av färdiga produkter.

Motstånd mot kemikalier och väderpåverkan: Pulverlackering uppvisar utmärkt motstånd mot kemikalier, inklusive bränslen, oljor, lösningsmedel och rengöringsmedel, samt mot väderpåverkan, UV-strålning och extrema temperaturer. Detta gör den lämplig för utomhusapplikationer och branscher där kemikaliebeständighet krävs.

Totalt sett gör fördelarna med pulverlackering den till ett populärt val för ett brett spektrum av branscher och tillämpningar, inklusive bilindustrin, rymdindustrin, arkitektur, möbler, vitvaror, elektronik och sportutrustning.

Målarfärgen vi använder är polyester och polyester-polyuretan.

Polyester- och polyester-polyuretanfärger är typer av pulverbeläggningar som innehåller polyester och/eller polyuretan hartser som huvudkomponenter. Här är en kort översikt över dessa två typer av färger:

Polyesterfärger: Polyesterfärger är främst baserade på polyesterhartser. De kännetecknas av utmärkt motstånd mot väderförhållanden, UV-strålning och korrosion. De är också lätta att applicera och erbjuder ett brett spektrum av färger och ytbehandlingseffekter, såsom matta, blanka eller strukturerade ytor. Polyesterfärger används ofta för målning av exteriöra element, såsom trädgårdsmöbler, arkitekturelement eller stålkonstruktioner.

Polyester-polyuretanfärger: Polyester-polyuretanfärger kombinerar egenskaperna hos polyester- och polyuretanhartser. De ger utmärkt motstånd mot väderförhållanden, UV-strålning och korrosion, liknande polyesterfärger. Samtidigt kan tillsatsen av polyuretanhartser förbättra motståndet mot slitage, repor och aggressiva kemiska agenter. Polyester-polyuretanfärger används ofta i utmanande förhållanden, såsom utomhus på byggnader, metallkonstruktioner eller inom bilindustrin.

I båda fallen är polyester- och polyester-polyuretanpulverbeläggningar ett populärt val på grund av deras hållbarhet, motstånd mot väderförhållanden och estetik, vilket gör dem lämpliga för många olika branscher och tillämpningar.

Vi har ISO 14001 är en internationell standard utvecklad av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) som specificerar krav för ett miljöledningssystem (EMS). Den ger en ram för organisationer att etablera, implementera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra sina miljöledningspraktiker.

Här är de viktigaste komponenterna och principerna för ISO 14001:

Miljöpolicy: Organisationer måste etablera och kommunicera en miljöpolicy som återspeglar deras engagemang för miljöskydd och överensstämmelse med relevanta lagar och regleringskrav.

Planering: Organisationer identifierar miljöaspekter av sina aktiviteter, produkter och tjänster, samt potentiella miljöpåverkningar. De ställer in miljömål och mål för att ta itu med betydande miljöaspekter och etablerar planer för att uppnå dem.

Implementering och drift: Organisationer implementerar driftskontroller och procedurer för att effektivt hantera sina miljöpåverkningar. Detta kan inkludera att träna anställda, etablera kommunikationsprocedurer och säkerställa överensstämmelse med miljölagstiftningen.

Kontroll och korrigerande åtgärd: Organisationer övervakar och mäter sin miljöprestanda, utvärderar överensstämmelse med lagar och andra krav, och vidtar korrigerande åtgärder för att hantera icke-överensstämmelser och förhindra återkomst.

Ledningsgranskning: Ledningen granskar regelbundet organisationens miljöledningssystem för att säkerställa dess fortsatta lämplighet, tillräcklighet, effektivitet och anpassning till organisationens strategiska mål.

ISO 14001 är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek, typ eller branschsektor. Den är utformad för att vara flexibel och anpassningsbar till de specifika behoven och omständigheterna för varje organisation. ISO 14001 kan integreras med andra ledningssystem, såsom kvalitetsledning (ISO 9001) och arbetsmiljö- och säkerhetsledning (ISO 45001), för att skapa en mer omfattande och integrerad ledningsansats.

Att uppnå ISO 14001-certifiering innebär att genomgå en oberoende revision av ett tredjepartscertifieringsorgan för att verifiera att organisationens miljöledningssystem uppfyller standardens krav. Certifieringen visar organisationens engagemang för miljöansvar, överensstämmelse med regler och kontinuerlig förbättring av miljöprestanda.

Totalt sett hjälper ISO 14001 organisationer att minimera sina miljöpåverkningar, minska föroreningar, bevara resurser, förbättra effektiviteten, förbättra sitt rykte och möta intressenternas förväntningar gällande miljöansvar.

Vi har en ISO 9001:2015 certifiering, vilket är en internationell standard utvecklad av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) som specificerar krav för ett kvalitetsledningssystem (QMS). Den ger en ram för organisationer att etablera, implementera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra sina kvalitetsledningspraktiker.

ISO 9001:2015-standarden följer den högnivåstruktur (HLS) som definieras av ISO, vilket anpassar strukturen och kärnkraven för ledningssystemstandarder för att underlätta integration och konsekvens över olika ledningsdiscipliner.

Nyckelkomponenter och principer för ISO 9001:2015 inkluderar:

Organisationens sammanhang: Organisationer krävs att förstå de interna och externa faktorer som kan påverka deras förmåga att uppnå önskade resultat, liksom behoven och förväntningarna från relevanta intressenter.

Ledarskap: Ledningen ansvarar för att etablera en kvalitetspolicy, säkerställa dess anpassning till organisationens strategiska riktning och visa ledarskap och engagemang för kvalitet genom att främja en kvalitetskultur i hela organisationen.

Planering: Organisationer måste etablera kvalitetsmål på relevanta funktioner och nivåer, utveckla planer för att uppnå dessa mål och identifiera och hantera risker och möjligheter som kan påverka QMS och dess förmåga att leverera överensstämmande produkter och tjänster.

Stöd: Organisationer måste tillhandahålla nödvändiga resurser, infrastruktur och stöd för att säkerställa QMS: effektivitet, inklusive kompetent personal, adekvat utbildning och lämpliga kommunikationskanaler.

Drift: Organisationer krävs att planera, genomföra och kontrollera processer för att säkerställa konsekvent leverans av produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och tillämpliga lagstadgade och regulatoriska krav.

Prestandautvärdering: Organisationer måste övervaka, mäta, analysera och utvärdera QMS-prestanda, inklusive kundnöjdhet, processprestanda, produktöverensstämmelse och effektiviteten hos kvalitetsmål.

Förbättring: Organisationer måste kontinuerligt förbättra lämpligheten, tillräckligheten och effektiviteten hos QMS genom att vidta korrigerande åtgärder för att hantera icke-överensstämmelser och förhindra deras återkomst, samt genomföra förebyggande åtgärder för att eliminera grundorsakerna till potentiella problem.

ISO 9001:2015 är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek, typ eller branschsektor. Den är utformad för att vara flexibel och anpassningsbar till de specifika behoven och omständigheterna för varje organisation. Att uppnå ISO 9001-certifiering innebär att genomgå en oberoende revision av ett tredjepartscertifieringsorgan för att verifiera att organisationens QMS uppfyller standardens krav.

Totalt sett hjälper ISO 9001:2015 organisationer att förbättra kundnöjdheten, förbättra processeffektiviteten, minska avfall och defekter, förbättra produktkvaliteten och tillförlitligheten och driva kontinuerlig förbättring i deras verksamhet och prestanda.

Vi har eliminerat plastfilm och skum för förpackning av möbler. De har ersatts av återanvändbara skydd, som skyddar möblerna under transporten och senare tjänar till förvaring av möbler under höst-vintersäsongen. Dessutom tillverkas våra produkter inom EU, vilket borgar för korta transporter.