Köpvillkor

Köpvillkor och reklamationer för Mr Fredrik AB

 

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp när Mr Fredrik AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Mr Fredrik AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

2. Pris

Priserna presenteras inklusive moms i vår webbshop för konsumenter och ex.moms för återförsäljare på åf-sidorna. Det är alltid priserna i webbshopen som gäller och upp till varje kund att informera sig om aktuella priser. Vid bekräftad beställning gäller websidans priser och priserna kan då endast ändras vid omständigheter som Mr Fredrik AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt

Frakt- och emballagekostnad tillkommer på order under 600 kr. Över 600 kronor är det fraktfritt.

Vid köp från utlandet tillkommer fraktkostnader som betalas separat utav kund.

4. Betalningsvillkor

Betalning erlägges genom kortbetalning, swish, postförskott eller förskottsfaktura

4.1 Kortbetalning

Betala med VISA eller MasterCard.

5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. Paketen levereras av DHL eller av transportör som Mr Fredrik AB har avtal med. Till privatkunder sker leverans till närmaste DHL Service Point som Mr Fredrik AB väljer om kunden inte i förväg angett annan Service Point som DHL trafikerar. Ändring av Service Point utanför detta betalas helt av kunden.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.

7. Transportrisken

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar godset. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till transportören (notera att det är transportören som är ansvarig för transporten och därför skall transportskada reklameras direkt till honom). Du reklamerar direkt på fraktsedeln vid mottagande av godset och noterar typ av skada. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Om emballaget är skadat så skall bilder tas av paketet innan det öppnas. Meddelas oss skada omgående med bilagda bilder på emballageskadan. Dolda skador som är att hänföra till godset skall även de reklameras till transportören. För att godset skall kunna reklameras som skadat måste kort tas av emballaget och av den skadade varan.

Fel på varan i sig, såsom brist i antal enheter, fel produkt etc som inte är att hänföra till själva transporten, skall reklameras omgående till Mr Fredrik AB.

Reklamation skall ske omgående skriftligen, dock senast tre dagar efter att godset mottagits.

Du mailar oss omgående och meddelar det inträffade på [email protected]

9. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du göra det skriftligen via e-post eller brev, inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss så skall produkten skickas tillbaka i det emballage och förpackning som den skickades ut i.

Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Reklamationsrätten gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej. Notera också att produkterna kan ha mindre avvikelse mellan varandra i färg och form då det är konsthantverk som är individuellt tillverkade. Dessa avvikelser är inte heller grund för reklamation.

Mr Fredrik AB ansvarar högst ett år för fel som uppstår på produkten och täcker endast det direkt ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Mr Fredrik AB ansvarar inte för följdskador och ej heller för fel som åsamkats av kunden och det är upp till kunden att visa att produkten har varit felaktigt från början och att det inte är hantering av produkten från kundens sida som åsamkat felet.

Samtliga fontäner skall brukas utomhus. All annan användning är på kundens egen risk. Fontäner, fat, vaser och andra produkter som vid användning kan komma i kontakt med eller som kan förvara vatten eller andra vätskor får inte vara i närheten av känsliga material såsom trä, tyg eller annat material som kan bli utsatt för åverkan genom användning. Stänk från fontänen på omgivande miljö är kundens fullständiga ansvar och kan aldrig bli föremål för reklamation. Det åligger köparen att kontroller vid mottagande av fontäner, fat, vaser och andra produkter som vid användning kommer i kontakt med eller som kan förvara vatten eller andra vätskor att tillse att de är täta och inte på detta eller annat vis kan orsaka skada på annan egendom. Följdskador pga av läckage ersätts aldrig.

Våra läderprodukter är växtgravade för naturens skull, men det innebär också att de inte helt stabila, vilket innebär att de kan färga av på ljusare kläder. För textilier och läder garanterar inte Mr Fredrik att produkterna inte färgar av sig och därför måste man som kund testa om de kan användas mot ljusare textilier. Mr Fredrik ersätter inte skador som uppstått på grund av avfärgning, utan det är kunden ansvar att kontrollera detta mot ljusa tyger.

Skador som uppstår pga av felaktigt handhavande från kundens sida ersätt aldrig och det är upp till kunden att visa att man inte uppträtt oaktsamt eller orsakat skadan.

Frysskador eller andra skador som produkterna utsätt för genom att förvaras ute året runt, är aldrig föremål för reklamation, ej heller godtas reklamationer på produkter som stått ute vinterhalvåret. All rätt till reklamation och skadeersättning förfaller efter ett år från leverans.

För vaser och kärl ansvarar Mr Fredrik AB inte för att de är vattentäta, utan rekommenderar att man inuti sätter ena annan vas som är vattentät av glas eller plast för att undvika läckage. Här kan en halverad PETflaska fungera som innervas tex. Skador som uppstår för att kunden använt vasen/kärlet utan innerkärl ansvarar Mr Fredrik AB inte för.

 För produkter i trä eller metall som utsätts för sol, regn, snö, kyla, mekanisk åverkan är kunden medveten om att det sker förändringar i materialen som kan förändra dess utseende, funktion, färg, form mm. Dessa förändringar kan uppträda efter kort eller lång sikt, men är aldrig föremål för reklamation.

Ersättning för reklamation kan maximalt uppgå till produktens pris inklusive frakt.

10. Ångrat köp

Konsumentköplagen ger dig rätt till ångrat köp inom14 dagar från det du mottagit produkterna. Produkten skall då vara oanvänd och återsändas i samtliga originalförpackningar och skall vara packad på samma sätt som produkten var packad då den anlände till köparen.

Vid ångrat köp kontaktar köparen Mr Fredrik AB som utfärdar en returfraktsedel som köparen klistrar på paketet och lämnar in på DHL Service Point. Returnerat godset kommer att granskas av Mr Fredrik, så att produkten återsänts i originalskick. Köparen skall skicka mail ang sitt bankkontonummer så att återbetalningen kan ske smidigt.

Köparen står för både frakten till köparen och återfrakten från köparen. Summan som återbetalas är varans pris minus frakten till köparen såväl som återfrakten från köparen.För frakten - i de fall produktens värde överstigit 600 kronor har köparen fått fri frakt, men säljaren tagit denna kostnaden i sitt erbjudande till köpare.

Återbetalning sker 5 dagar efter det att Mr Fredrik AB registrerat att varan kommittillbaka och godkänt att produkten kommit tillbaka oskadd, i ursprungskick och i originalförpackning. Om produkten inte är i ursprungligt skick kommer Mr Fredrik AB återskicka varan till köparen, såsom ett fullgott genomfört köp, där varan tagits i bruk och därmed föreligger ingen rätt till ångerköp. Köparen står för alla eventuella tillkommande fraktkostnader.

11. Återbetalningar

Återbetalningar sker till bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från det att vi godkänt din retur – se punkt 10.

12. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

13. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Eventuell tvist skall avgöras i skiljedomstol.